Isabella (Belle)

Family: Bonnie & Chris Kurpiewski